ÇALIŞANLARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla “Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş.” (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Şirket tarafından, işlemeye konu olabilecek kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi : Adı- Soyadı, TC kimlik numarası, cinsiyeti, uyruğu, doğum tarihi, anne adı, baba adı, kimlik seri numarası, imza

Eski kimlik ibrazında : dini, kan grubu, medeni durumu, doğum yeri, cüzdanın kayıtlı olduğu il, ilçe ve mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, verildiği yer, verildiği tarih, veriliş nedeni, kayıt no , önceki soyadı

İletişim Verisi : Telefon numarası, mail adresi,  ikametgah adresi,

Finansal Veri : Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, CV’de paylaşılan dernek ve vakıf üyeliği bilgisi gibi,

Hukuki İşlem Bilgisi (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)

Özlük Bilgisi(bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi)

Görsel ve İşitsel Veri : Şirket lokasyonlarındaki güvenlik kamera görüntüleri, sesli kayıt yapan kameralardan elde edilen işitsel veri

İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

Mesleki Deneyim: Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

Diğer : Aile yakını bilgisi (AGİ süreci için eşin kimlik bilgisi, çocuğun kimlik bilgisi, evlilik cüzdanı bilgileri, lokasyon verisi, SGK hizmet dökümü belgesi, araç plaka bilgisi, şirkete giriş- çıkış saatleri, askerlik belgesi gibi.

 

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenecektir.

 

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 

Güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

İşin yürütülmesi amacıyla, özellikle;

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ: 

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, EPDK düzenlemeleri, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 

 

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve Şirket bilgisayar programlarına (Perkotek, Akınsoft gibi), uygulamalarına ve sunucularına kaydetmek suretiyle topluyoruz.

Şirket’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin verileri topluyoruz.

Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle yakın zamanda faaliyete girecek olan iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi, fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir;

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

 

 

Kanun’un 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

 

          işlenip işlenmediğini öğrenme,

          işlenmişse bilgi talep etme,

          işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

          yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

          eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

          aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

          münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

          kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

 

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

İnternet sitemizde (https://www.powerelektronik.com/) yer alan “KVKK  Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Armağan Evler Mh. Diriliş Cd. İpekçi Sk. No:12 Power Plaza-Ümraniye, İstanbul, Türkiye” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “info@powerelektronik.com.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu “Çalışanlara İlişkin Hazırlanan Aydınlatma Metni”ni okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş. tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

Çalışanın Adı-Soyadı:                                                İmzası:                                             Tarih: