BİLGİ GÜVENLİĞİ ve GİZLİLİK TAAHHUTNAMESİ 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER.. 3

 1. AMAÇ. 3
 2. KAPSAM.. 3

III.    TANIMLAR.. 3

İKİNCİ BÖLÜM – BİLGİ GÜVENLİĞİ KURALLARI 3

 1. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KAYNAKLARI GENEL KULLANIM KURALLARI 3
 2. BİLGİ TEKNOLOJİ KAYNAKLARININ UYGUNSUZ KULLANIMI 4
 3. ŞİRKET BİLGİSAYARLARININ KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI 5

VII.     İNTERNET ERİŞİM, KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI 6

VIII.    E-POSTA, TELEFON VE DATA HATTI KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI 7

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER. 8

EK – 1: BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ 9

EK – 2: BİLGİ KORUMA TAAHHÜTNAMESİ 10 

BİRİNCİ BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

I.AMAÇ

Madde 1: İşbu Yönetmelik ile “Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş.” nezdinde üretilen, toplanan, işlenen ve kullanılan bilgilerin güvenliğinin sağlanması için şirket çalışanlarının uyması gereken kuralların tanımlanması ve şirket çalışanlarının bu kapsamdaki sorumluluk ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

II.KAPSAM

Madde 2: İşbu Yönetmelik, Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş. çalışanlarının tamamına yönelik olup, çalışanlar tarafından uyulması gereken Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş.’nin bilgi teknolojileri kaynaklarını kullanımına yönelik bilgi güvenliği ilke ve kurallarını kapsar.

III.TANIMLAR

Madde 3: Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Şirket                                    :   Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş.’yi,
 2. Çalışan                                    : 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde iş sözleşmesine            dayanarak  çalıştırılan bütün çalışanları,
 3. Bilgi Teknolojileri Kaynakları : Mülkiyeti veya kullanma hakkı şirkete ait olan, bilgisayarlar,

mobil cihazlar, telefon ve data hatları, fotokopi veya yazıcı aygıtları, internet, e-postalar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü mesajlaşma sistemi, bilgisayar donanım sistemi, yazılım ve/veya veri iletişim vasıtasıyla üretilen, toplanan, depo edilen, muhafaza edilen, işlenen ve/veya aktarılan her türlü bilgiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM – BİLGİ GÜVENLİĞİ KURALLARI

IV.           BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KAYNAKLARI GENEL KULLANIM KURALLARI

Madde 4: Bilgi Teknoloji Kaynaklarının genel kullanım kuralları aşağıdaki üzere belirlenmiştir:

 1. Şirkete ait Bilgi Teknolojileri Kaynakları vasıtasıyla oluşturulan tüm veriler, Şirketin mülkiyetindedir ve şirket bu sistem ve kaynakları periyodik olarak denetleme hakkına sahiptir.
 2. Şirkete ait Bilgi Teknolojileri Kaynakları, çalışanlar tarafından görevleri ile ilgili olarak ve şirket lehine verimliliğin arttırılmasına yönelik kullanılmaktadır.
 3. Şirket tarafından çalışanlara görevin ifasında kullanılmak üzere tahsis edilmiş taşınabilir bilgisayarların vb. mobil cihazların çalınması veya kaybolması halinde, sorumluluk Şirketin ilgili bilgisayarı/cihazı kullanma yetkisi verdiği Çalışana aittir. Çalışanlar, kendilerine tahsis edilen bilgisayara vb. mobil cihazda şifre kullanmak, bu şifreleri Şirket tarafından belirlenen sürelerde ve usulde değiştirmek ve Şirket tarafından ‘gizli’ olarak sınıflandırılan bilgi ve belgeleri şifreli olarak saklamakla yükümlüdür.
 4. Kullanıcılar kendilerine Şirket tarafından tahsis edilen bilgisayar, telefon ve bunların yan birimlerini kullanırken gerekli özeni göstermekle yükümlüdürler. Çalışanlar, bunların fiziksel olarak korunmasından ve temiz tutulmasından sorumludurlar.
 5. Şirket nezdinde kullanılan bütün bilgisayarlar, cep telefonları vb. mobil cihazların şifreleri her daim aktif konumda olmalıdır. İlgili cihazlar kullanılmadığı zamanlarda kızılötesi, bluetooth vs. kablosuz erişim özellikleri kapalı konumda olmalıdır.
 6. Çalışanlar, kendilerine tahsis edilen Bilgi Teknolojileri Kaynaklarının korunmasına ve muhafazasına yönelik yüksek seviyede özen göstermekle yükümlüdür. Bu kapsamda, çalışanların gerekli dikkat ve özeninin yerine getirilmemesinden dolayı Şirketi uğrattıkları doğrudan ve dolaylı her türlü zarardan, ilgili Çalışanlar sorumlu tutulacaklardır.

Madde 5: Şirket tarafından çalışanlara görevleri ile ilgili kullanmaları üzere tahsis edilen bilgisayarda vb. mobil cihazlar ve mesajlaşma sistemlerinde, Çalışanlar tarafından uygulanması gereken ‘parola politikası’ aşağıdaki üzeredir:

 1. Sistemlerin üretici firmaları tarafından tanımlanan parolalar (“default password”) sistem ve yazılımların şirket nezdinde kurulumunu takiben derhal yetkili çalışan tarafından değiştirilir.
 2. Çalışanlar, kendilerine ait kullanıcı bilgilerini ve parolalarını hiçbir suretle başkaları ile paylaşamaz, kağıtlara veya elektronik ortamlara yazamaz, yazıldığı takdirde saklama yükümlüğü altına girdiğini kabul eder. Kullanıcı kimliği ile yapılan tüm işlemlerden ilgili kullanıcı Çalışan sorumludur.

V.           BİLGİ TEKNOLOJİ KAYNAKLARININ UYGUNSUZ KULLANIMI

Madde 6: Bilgi Teknoloji Kaynaklarının kullanımında, Çalışan tarafından Şirketin ilke ve kurallarına bütünüyle uyulması, her türlü uygunsuz kullanımdan kaçınılması zorunludur. Aşağıda uygunsuz kullanım halleri örnekleme yöntemiyle sayılmış olup uygunsuz kullanım halleri sayılanlarla sınırlı değildir:

 1. Şirket tarafından Çalışanlara yalnızca görevlerinin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere tahsis edilen her türlü donanım, sistem, bilgisayar, telefon, data hatlarını vb. kaynakların Çalışanlar tarafından kişisel ve maddi çıkarlar doğrultusunda kullanılması.
 2. Şirket yönetiminin onayı olmaksızın Çalışan tarafından şirket bilgisayarlarına lisanslı veya lisanssız yazılım kurulması. İlgili yazılım Çalışanın görevi ile doğrudan ilgili olsa dahi kendisine Şirket tarafından temin edilmemiş herhangi bir yazılımın şirket bilgisayarına kurulması veya başka bir suretle kullanılması uygunsuz kullanım kapsamında değerlendirilecektir.
 3. USB flashdisk, memory stick, harici disk vb. şekilde şirkete ait olan ve şirket ile doğrudan veya ilintili verileri taşıyan mobil cihazları, üçüncü kişilerin erişebileceği şekilde açıkta bırakılması.
 4. Lokal bilgisayar ağında herhangi bir ortama yetkisiz olarak erişilmesi veya erişilmeye çalışılması.
 5. Şirkete ait olmayan bilgisayarların, Şirket yönetiminin bilgisi olmaksızın Şirket ağına bağlanması.
 6. Merkezi bilgisayarda (dosya sunucusunda) tutulması gereken önemli dosyaların Çalışanlar tarafından bilgisayarlarının lokal diskinde tutulması.
 7. Bilgi Teknoloji Kaynaklarında herhangi bir arıza oluşması halinde, Şirket IT Destek Birimine haber verilmeksizin ve onay alınmaksızın ilgili arızanın onarımının yapılmaya çalışılması.

Madde 7: Çalışan, e-posta ve mesajlaşma sistemi de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili Yönetmelik kapsamında tanımlanan ve mülkiyeti işverene ait olan her türlü Bilgi Teknolojileri Kaynağını, hiçbir suretle kişisel amaçlarla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Uygunsuz kullanım şüphesi veya tespiti halinde, bunlar Şirket tarafından denetlenebilir, filtrelenebilir, monitörlenebilir, engellenebilir ve süresiz olarak saklanabilir. Çalışan, bu durum hakkında Şirket tarafından önceden bilgilendirildiğini ve Şirket tarafından yapılacak bu yöndeki denetlemeye rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

VI.           ŞİRKET BİLGİSAYARLARININ KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

Madde 8: Şirket tarafından Çalışanlarına görevlerinde kullanmaları üzere bilgisayarlar tahsis edilmiş olup bu bilgisayarların mülkiyeti Şirkete aittir.

Madde 9: Çalışanlar bu bilgisayarları, Şirketin ilke ve kurallarına uygun kullanmak zorundadır. Söz konusu bilgisayarlar Çalışanların kişisel ve maddi çıkarları ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilintili olarak hiçbir suretle kullanılamaz. Aksi halde, İşbu Yönetmeliğin 6. maddesi de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü uygunsuz kullanımdan ve buna bağlı doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan ilgili Çalışan sorumlu tutulacaktır.

Madde 10: Şirket bilgisayarları üzerinde, yetkili personel dışında donanımsal veya sistemsel olarak işlem/değişiklik (örneğin RAM takılması, windows kurulması, bilgisayarların demonte edilip parçalarının çıkartılması) yapılamaz.

Madde 11: Şirket bilgisayarları ile bilgisayar oyunları oynamak, kumar, bahis, pornografik veya herhangi yasadışı içerikli siteye girmek ve/veya kişisel kullanım amaçlı çeşitli programlar yüklemek veya bunları uzaktan kullanmak yasaktır.

Madde 12: Şirket menfaatlerine aykırı bir durum tespiti veya şüphesi halinde, Şirket yetkilileri veya vekilleri tarafından Çalışan bilgisayarı üzerinde denetleme yapılabilir. Çalışanlar, bu konuda kendilerinin bilgilendirildiğini ve bu kapsamda yapılacak bir denetime rıza gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 13: Çalışanlar kendilerine tahsis edilen bilgisayarlarda güvenlik düzeyinin en üst seviyede tutulması için gerekli önlemeleri almakla yükümlüdür. Çalışanlar tarafından uyulması gereken güvenlik kuralları aşağıdaki üzeredir:

 1. Çalışanlar kullanımlarına tahsis edilen bilgisayarlarda işbu Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan ‘parola politikası’ gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür.
 2. Bilgisayarlarda bulunan Şirket bilgilerin, Şirket dışından üçüncü kişi ve/veya şirketlerle paylaşılması yasaktır.
 3. Şirketin hizmet aldığı IT Destek birimi tarafından tüm bilgisayarlara virüs koruma yazılımları yüklenmiş olup tüm Çalışanlar kendilerine tahsis edilen bilgisayarlarda virüs koruma programlarını aktif tutmak, gerekli güncellemeleri zamanında yapmak, Şirket IT Destek biriminin uyarı ve bildirimleri çerçevesinde gerekli önlemleri almak durumundadır. Bu kapsamda, Çalışanlar tarafından gerekli dikkat ve özenin yerine getirilmemesinden dolayı Şirketi uğrattıkları doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan, ilgili Çalışanlar sorumlu tutulacaklardır.
 4. Çalışanlar, Şirket bilgisayarlarını açık ve bilgilere ulaşır şekilde bırakmayacaklarını taahhüt ederler.
 5. İçeriği bilinmeyen USB flashdisk, memory stick, harici disk vb. veri taşıyan mobil cihazların bilgisayarlara takılması, bilgisayarlara ve/veya bilgisayar ağı üzerinden diğer bilgisayarlara virüs, spyware, trojan, worm gibi zararlı yazılımların bulaşmasına neden olması dolayısıyla söz konusu mobil cihazlar ancak Şirket IT Destek biriminin onayı çerçevesinde Çalışanlar tarafından kullanılabilecektir.

VII.           İNTERNET ERİŞİM, KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

Madde 14: Çalışanlar, internet erişim ve kullanımlarında güvenlik saldırılarından korunmak ve iş verimliliğinin arttırılması amacıyla getirilen işbu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. İşbu Yönetmeliğin 6. maddesi de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü uygunsuz kullanımdan ve buna bağlı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan ilgili Çalışan sorumlu tutulacaktır.

Madde 15: Çalışanlar, internet erişimi sırasında sistemde belirttiği her türlü fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olduğunu kabul eder ve her türlü uygunsuz kullanımdan ve buna bağlı zararlardan ilgili Çalışan sorumludur.

Madde 16: İnternet erişiminde ve kullanımında, Çalışanlar tarafından uyulması gereken güvenlik kuralları aşağıdaki üzeredir:

 1. İnternetten indirilen her türlü belge Şirket tarafından bilgisayarlara yüklenen anti virüs yazılımı ile taranmaktadır.
 2. Çalışanlar, görevleri ile ilgili olmayan oyun, müzik, video vb. içerikleri indiremez veya gönderemezler.
 3. Çalışanların pornografik veya yasa dışı içerikli internet sitelerine veya bu konularda bilgiler içeren internet sitelerine girmeleri yasaktır.
 4. Güvenlik gereği, internet erişimleri kanun ve yasalara uygun olarak kayıt altına alınır. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındadır. Şirket menfaatlerine ve/veya yasalara aykırı bir durum tespiti veya şüphesi halinde, Şirket tarafından Çalışan internet erişim ve kullanımları denetlenebilmekte, izlenebilmekte ve gerekli görüldüğü takdirde kısıtlanabilmektedir.
 5. Gizli bilgilerin internet üzerinden gönderilmemesi güvenlik tedbirleri nedeniyle son derece önemli olup söz konusu bilgilerin internet üzerinden gönderilmesinin gerekli olması halinde ise şifrelenerek gönderilmesi gereklidir.

VIII.       E-POSTA, TELEFON VE DATA HATTI KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

Madde 17: Şirket tarafından Çalışanlara yalnızca görevlerinin ifasında kullanılması amacıyla e-posta adresi, telefon ve/veya data hattı verilir. Söz konusu e-posta, telefon, data hattı de dahil olmak üzere her türlü mesajlaşma sistemi Şirkete aittir. Bunlar yalnızca görevin ifası amacıyla kullanılabilecek olup hukuka ve genel ahlaka aykırı kullanılamaz. Görevin ifası dışında kişisel içerikli veya hukuka veya genel ahlaka aykırı (pornografi, kumar, reklam, oyun eğlence vb.) e-posta veya mesaj gönderilemez.

Madde 18: Şirket e-posta sunucuları yurtdışı kaynaklıdır ve yurtdışında barındırılmaktadır. Bu sebeple kişisel veri içeren bilgiler e-posta yoluyla gönderilemez.

Madde 19: E-posta ve mesaj gönderiminde, kullanılan içerik, dil ve üslup konusunda özel özen gösterilmesi ve  şirket haklarını ve itibarını zedeleyici yönde içerik kullanılmamalıdır. Aksi yöndeki kullanımlar uygunsuz kullanım olarak değerlendirilecektir ve ilgili Çalışan sorumlu tutulacaktır.

Madde 20: Şirket, Çalışana verdiği kurumsal e-posta ve mesajlaşma sistemini, Şirketi içi bilgi güvenliğinin sağlanması, bunların virüs vb. güvenlik tedbirlerinden korunması ve ayrıca şirket içi denetim ve koordinasyon sağlanması kapsamında ilgili mevzuata uygun olarak denetleyebilir, içeriklerini okuyabilir ve herhangi bir süreye bağlı olmaksızın saklayabilir. Çalışan, bu durum hakkında Şirket tarafından önceden bilgilendirildiğini ve e-posta ve mesajlarının denetlenmesine, okunmasına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 21: Çalışanlar kendilerine verilen e-posta adresi, telefon ve/veya data hattının kullanımında aşağıda anılan güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür:

 1. Çalışanlar kullanımlarına verilen e-posta adresi, telefon ve/veya data hattını işbu Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan ‘parola politikası’ gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür.
 2. Şirkete ait gizli bilgi ve belgeler ile kişisel veri içeren bilgiler Şirket güvenliğinin korunması nedeniyle e-posta ve/veya mesaj yoluyla üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Yine ulusal güvenlik açısından tehlikeli, riskli olarak nitelendirilebilecek bilgi ve belgeler de üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Aksi yöndeki kullanımlardan Çalışanlar sorumlu tutulur.
 3. Şirket tarafından Çalışanlara tahsis edilen e-posta hesabı, kişisel e-posta adreslerine (yahoo, hotmail, gmail vb.) yönlendirilemez.
 4. Çalışan, kendisinden kullanıcı adı ve şifresinin girilmesinin istendiği şüpheli bir e-mail aldığında durumdan derhal Şirket IT Destek birimini haberdar etmelidir.
 5. Kaynağı bilinmeyen e-postalar ile gelen ekler açılmamalı ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak durumdan derhal Şirket IT Destek birimi haberdar edilmelidir.
 6. Çalışanların, e-posta ve diğer mesajlaşma sistemlerinden iş dışında şahsi çıktı almaları, bunlardan ekran görüntüsü alarak veya başkaca yöntemlerle sosyal medya veya kamuya açık diğer mecralarda paylaşmaları yasaktır.
 7. Çalışanlar, Şirket tarafından kendilerine verilen e-posta adresi, telefon ve/veya data hattını işbu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Çalışanlar, yasalara aykırı, içerisinde şiddet dolandırıcılık, pornografik ögeler, genel toplum ahlakına aykırı bilgi, resim, tanıtım vb. bilgiler bulunduran ve/veya her ne şekilde olursa olsun siyasi ifadeler ve Şirketin haklarını veya itibarını zedeleyebilecek nitelikte görüş ve bilgiler içeren belge ve adresleri bulundurmayacağını ve/veya bunları e-posta ve diğer haberleşme uygulamaları ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Yönetmeliğin 6. maddesi de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü uygunsuz kullanımdan ve buna bağlı zararlardan ilgili Çalışan sorumlu tutulacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 22: İşbu Yönetmelik 01.12.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yönetmelik kapsamında belirtilen ilke ve kurallara tüm Çalışanlar tarafından uyulması zorunludur. Yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler hakkında başta İş Kanunu olmak üzere ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 23: İşbu Bilgi Güvenliği Yönetmeliği ekleri olan EK.1. Beyan ve Taahhüt Belgesi ve EK.2. Bilgi Koruma Taahhütnamesi ile bir bütün olup İş Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

EK – 1: BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ

Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş.’ye ait …………………….. tarihli Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Taahhütnamesi’ni ve eklerinin tamamını okuduğumu, anladığımı ve bu Yönetmelikte yer alan ilke ve kurallara uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu taahhütname …………………. tarihinde tek asıl nüsha olarak imzalanmıştır.

Ad – Soyadı     :

TCKN             :

Adres              :

Tarih               :

İmza                :

EK – 2: BİLGİ KORUMA TAAHHÜTNAMESİ

BİLGİ VERİ KORUMA TAAHHÜTNAMESİ

İşbu Taahhütname, Çalışan tarafından Şirket ile imzalanan İş Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup,  çalışanın Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş bünyesinde uymakla yükümlü olduğu hususları içerir.

İşbu Taahhütname ile, Çalışanın görevini ifa ederken öğrenme veya ulaşma olasılığı olan veya kendisine işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgelerin korunması amaçlanmakta olup Çalışan aşağıda yazılı kuralların tamamını okuyup anladığını ve bunlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Çalışan, Çalışanın görevinin gereği olarak öğrenme veya ulaşma olasılığı olan veya kendisine işveren tarafından sağlanan, Şirkete rekabet avantajı sağlayan (i) Şirket tarafından veya Şirketin talimatıyla geliştirilmiş, lisansı alınmış yazılımlar, bilgisayar programları ve bunların tüm unsurları, (ii) Şirket tarafından veya Şirketin talimatıyla geliştirilmiş endüstri alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen bir fikir, eser, tasarım, uygulama, model, buluş, bilgi, yöntem, gelişme, teknoloji, sistem, bilgi birikimi, know-how, (iii) Şirketin Müşteri ve tedarikçilerine ait bilgileri yer aldığı bilgi ve belgeler, (iv) Şirket finansal tablo ve planları, (v) Pazarlama, satış, ürün geliştirme stratejileri ve rekabet analizleri, (vi) Şirketin üçüncü kişilerle akdettiği sözleşmeler ve teklifler, (vii) Şirketin ortak olduğu veya Şirket ortaklarının yönetiminde yer aldığı başkaca şirketlere ait bilgi ve belgeler, (vii) Şirketin üçüncü kişilerle olan hizmet ilişkisi gereği saklamakla/korumakla yükümlü olduğu her türlü bilgi ve belge, (ix) Şirket Çalışanlarına ait bilgiler (x) ayrıca mevzuat gereğince ve/veya şirket tarafından ‘gizli’ olarak sınıflandırılan her türlü bilgi ve belgenin “Şirket bilgisi” olduğunu ve “Gizli Bilgi ve Ticari Sır” kapsamında yer aldığını ve bunları Şirketin açık yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, hiçbir yere aktarmayacağını, sosyal mecralar da dahil olmak üzere hiçbir platformda yayınlamayacağını, bu bilgi ve belgelerin korunmasında üzerine düşen dikkat ve özeni en üst düzeyde göstereceğini, bu bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri alacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 2. Çalışanın Şirketteki görevinin ifası esnasında ortaya çıkan ve/veya Şirkete ait bilgi, yöntem veya araçlar kullanılmak suretiyle elde edilen tescil edilebilir olsun veya olmasın her türlü fikir, eser, buluş, tasarım, marka, değişiklikler, iyileştirmeler de dahil olmak üzere tüm fikri ürünler, bunlara ait her türlü manevi haklar ile mali haklar ( işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı vd.) Şirkete aittir. Çalışan, iş akdi süresince serbest zamanında ve Şirkete ait bilgi, yöntem veya araçlar kullanılmaksızın elde ettiği fikri haklara ilişkin olarak ise Şirketin önalım hakkı olduğunu kabul eder.
 3. Çalışan, daha önce çalıştığı işyer(ler)inden edindiği ve önceki işveren(ler)inin yazılı izni olmayan gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri Şirket nezdindeki görevinin ifasında kullanmayacağını, bu bilgileri açıklamayacağını; aksi halde, Şirket aleyhine ortaya çıkabilecek her türlü doğrudan veya dolaylı zarardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 4. Çalışan, Şirket ile olan iş ilişkisinin sona ermesini takiben Şirket tarafından kendisine görevinin ifası için tahsis edilen her türlü aracı (bilgisayar, telefon ve data hattı vb.); ayrıca, Şirket bilgisini ihtiva eden basılı veya USB flashdisk, memory stick, harici disk, yazılım, CD ve bunlar benzeri araçlar vasıtasıyla diğer ortamlarda tutulan her türlü bilgi ve belgeyi Şirkete derhal geri vereceğini, bunlara ilişkin herhangi bir kopyayı elinde bulundurmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 5. Çalışan, kendisine Şirket tarafından görevinin ifasında kullanması üzere tahsis edilen bilgisayar, donanım, sistem, telefon ve data hatları, e-posta ve sair her türlü mesajlaşma sistemini hiçbir suretle iş dışında, kişisel ve maddi çıkarları doğrultusunda kullanmayacağını, kedisine tahsis edilen Kullanıcı bilgisi ve parolayı kimseyle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket menfaatlerine aykırı bir durum tespiti veya şüphesi halinde, Şirket yetkilileri veya vekilleri tarafından bunlar (bilgisayar, donanım, sistem, telefon ve data hatları, e-posta ve sair her türlü mesajlaşma sistemi) üzerinde gerekli denetimler (Bu donanım ve sistemlerin tamamı denetlenebilir, filtrelenebilir, monitörlenebilir ve gerekli durumlarda engellenebilir.) yapılabilir. Çalışan, bu konuda kendisinin Şirket tarafından bilgilendirildiğini ve bu kapsamda yapılacak denetime rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Çalışan, internet kullanımına ilişkin olarak da Şirketin ilke ve talimatlarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Gerek, internet erişim ve kullanımlarında güvenlik saldırılarından korunmak ve iş verimliliğinin arttırmak gerekse mevzuat gereği Şirketin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi çerçevesinde, Çalışanların internet erişimleri denetlenebilmektedir ve gerekli durumlarda internet erişimine güvenlik tedbiri niteliğinde çeşitli kısıtlamalar getirilebilir. Çalışan, bu konuda kendisinin Şirket tarafından bilgilendirildiğini ve bu kapsamda yapılacak denetime rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Çalışan, kendisine açıklanan ve/veya öğrenilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair hukuki düzenlemeler kapsamında kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanan her türlü veriyi sadece yürüttüğü işin ifası kapsamında işlemek ve kullanmakla yükümlüdür. Kişisel Verileri, yürüttüğü iş kapsamında yazılı olarak izin verilen ve aktarım şartlarını taşıyan haller ve mevzuatta istisna olarak yer alan durumlar hariç olmak üzere hiçbir şekilde üçüncü kişi ya da kurumlara aktaramaz veya başka bir amaçla kullanamaz. Çalışan, işi gereği elde edilen ve/veya öğrenilen Kişisel Verilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Aksine hareket kasti olsun veya olmasın haklı nedenle iş akdinin feshi sebebidir. Çalışan, işbu taahhütnamede yer alan tüm maddeleri okuduğunu, anladığını ve bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş.’nin Çalışanın taahhütnameye aykırı davranmasından doğan diğer tüm zararları Çalışandan talep etme hakkı saklıdır.

Çalışanın işbu taahhütnameden kaynaklanan bilgi korumasına, fikri haklara ve gizliliğe ilişkin taahhüdü ile uyulmaması halinde uygulanacak cezai şart hükmü taraflar arasındaki iş akdinin sona ermesinden sonra da süresiz olarak geçerli olmaya devam eder.

İşbu taahhütnamede yer alan beyan ve taahhütlerden herhangi birinin geçersiz sayılması veya geçersiz hale gelmesi durumda, işbu taahhütnamede yer alan diğer hükümler etkilenmeyecek, diğer hükümler geçerli olmaya ve uygulanmaya devam edecektir.

Çalışan, Şirketin bu taahhütnameden doğan haklardan birini kullanmaması halinde, bu durumun Şirketin taahütnameden feragat ettiği veya ileride aynı veya benzer bir durum vuku bulduğunda bu hakkı kullanamayacağı anlamına gelmediğini kabul eder.

İşbu taahütname …………………. tarihinde tek asıl nüsha olarak imzalanmıştır.

 

Ad – Soyadı     :

TCKN             :

Adres              :

Tarih               :

İmza                :