İK Politikası

İK Politikası

PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME

 

PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME
 
 
İŞ GÜCÜ PLANLAMASI
 
İş gücü ihtiyacının planlanmasında aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur :
 
Belirlenen şirketler ana hedeflerinin yakalanabilmesi için doğabilecek personel ihtiyaçları
 
Şirketlerimiz mevcut personel profilinin, ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılayıp karşılayamadığı
 
Gelecek yıllarda ayrılma, emeklilik gibi nedenlerle oluşabilecek kadro boşlukları
 
Şirketlerimiz faaliyet alanlarının gelecek yıllar içinde genişleme veya daralmasına bağlı olarak ortaya çıkacak organizasyon şemaları
 
 
İŞE ALMA
 
Personel alımı, boş kadro mevcut olması şartı ile tespit olunan usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Mevcut kadroda, açılan pozisyona uygun nitelikleri olan personelin talebi olması halinde, amiri tarafından ilgili pozisyona önerilebilir. 
 
 
İŞE ALINMA ŞARTLARI
 
Şirketlerimiz tarafından işe yeni alınacaklarda aranacak temel özellikler;
 
Çalışma mevzuatında belirtilen genel şartlara sahip olmak,
 
Türk vatandaşı olmak (veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gerekli çalışma iznine sahip olan yabancı uyruklu çalışan olmak),
18 yaşını doldurmuş olmak,
 
Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş ve kamu haklarını kısıtlayıcı ağır bir suçla mahkum edilmiş bulunmamak.
 
İşin gerektirdiği eğitim, bilgi, yetenek ve deneyime sahip olmak,
 
Yapılacak referans araştırması sonucunda şirketlerimizde çalışabilecek yeterlilikte görülmek,
 
İşin gerektirdiği sağlık durumuna haiz olmak, (şirketler gerekli görülen hallerde sağlık muayenesi, laboratuar tahlilleri, röntgenler ve diğer tahlil ve muayeneleri yaptırabilir veya bunların yaptırılmasını isteyebilir. Bu muayene ve tahlillerden sonra sağlık durumları sakıncalı görülen personel adayları işe alınmayabilir),
 
Personel Başvuru Formu’nda verilen bilgilerin doğru olması,
 
Yapılacak mülakatlarda başarılı olmak.
 
 
ADAYIN İŞE BAŞVURUSU
 
Başvurular, telefon, faks, e-posta, internet sitesi, gazete ilanı, şirket çalışanlarının önerileri ya da hizmet talep edilecek danışmanlık şirketlerinin çalışmaları vb. kanalları ile yapılmalıdır.
 
 
İŞE ALMADA AŞAMALAR
 
I. İdari İşler tarafından başvurular ön incelemeye alınır. Bu çalışma sonucunda    
a. kriterlerimize yakın olduğu belirlenen adaylar görüşmeye davet edilir.
 
b. Görüşmeye davet edilen adaylar öncelikle standart “Personel Başvuru Formu”   
c. nu doldururlar. Bu formun doğru ve eksiksiz doldurulmuş olması şarttır. Bu form elemanın kabulü anlamına gelmez. İşe alınan bir elemanın “Personel Başvuru formu” bilgilerinin herhangi birinin doğru çıkmaması durumunda, aradan ne kadar süre geçerse geçsin, çalışan, hiçbir hak talep etmeden iş akdinin feshedileceğini peşinen kabul eder.
 
II. Ön görüşmede olumlu görülen adaylar, ilgili grup şirketimizin direktörü ve konu ile ilgili departman yöneticisi ile ikinci görüşmeyi yapmak üzere davet edilirler.
 
III. İkinci tur görüşmeler sonucunda uygun görülen adayın daha önce çalıştığı 
a. İşyerlerinden (adayın onayı alınarak) ve referans olarak verdiği kişilerden referans kontrolü gerçekleştirilir.
 
IV. İşe alınması uygun bulunan personelin, ilgili şirketimiz direktörünün nihai
a. onayı  ile, işe alım kararı kesinleşir ve adaya anlaşılan koşullar dahilinde oluşturulan sözleşme onaylatılarak işe alım süreci tamamlanır. 
V. İşe alınmasına karar verilen personele işe başlaması için temini gerekli olan   belgelerin listesi verilir ve işe başlama tarihine kadar belgeleri tamamlaması istenir.
 
VI. İşe başlayan personele oryantasyon eğitimi verilir.
 
 
DENEME SÜRESİ
 
İşe alınan personel iki aylık deneme süresine tabidir. Deneme süresi içinde taraflar hizmet akdini İş Kanunu çerçevesinde fesih edebilir. Deneme süresi bitiminde, personelin“Performans değerlendirme Formu/Kriterleri” kesinleşir ve kendisine tebliğ edilir.
 
Personel bu iki ayın bitiminden itibaren geçecek ilk üç aylık sürenin sonunda bu kriterler çerçevesinde ilk performans değerlendirilmesine tabi tutulur.